Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Södertörns Simsällskap
Vår organisation
Södertörns simsällskap är en stor förening både vad gäller medlemmar men också geografiskt. För oss är det viktigt att vi samarbetar, både inåt och utåt. Därför är det viktigt för oss att vi har en organisation som tillåter samarbete.

Årsmötet är det högsta beslutande organet. Här fattas till exempel beslut om medlemsavgifter osv.

Styrelsen fattar de beslut som ska tas, jobbar med visioner och sponsringsfrågor samt har ett övergripande ansvar för verksamheten.

Verksamhetschefen har det exekutiva ansvaret för verksamheten utifrån de beslut som styrelsen tar. Verksamhetschefen ska också arbeta utåt mot kommuner och andra samarbetspartners som föreningen har samt leder och fördelar arbetet i verksamheten.

Badmästaren har huvudansvaret för driften som föreningen har i Vårby simhall, vad gäller skolsim, allmänheten eller sån verksamhet som är kopplad till driften. Gäller inte föreningens egna verksamhet.

Tränarteamet jobbar med tävlingsverksamheten. Här ligger också vårt arbete med NIU-verksamheten på Fredrika Brehmers gymnasium. Alla tävlingsgrupper har också minst en tränare som deltar i Simkommitté, där vår operativa verksamhet, ledarskap, omflyttningar etc. diskuteras och till viss del fattas beslut om.

Breddteamet är ansvariga för simskola/teknikskola i Vårby simhall, Torvalla sport-, och simhall samt Huddingehallen. De har också ansvar för den första tävlingsgruppen i respektive simhall, D-gruppen. I vårby simhall har hallansvarige även ansvar för C-gruppen. I breddteamet ingår även vår administrativa support.

Vi är, som alla ideella föreningar, beroende av föräldrar som engagerar sig som funktionärer, arbetar i simshoppen och i andra delar i vår verksamhet för att vi ska kunna ha den verksamhet vi vill ha. Detsamma gäller våra unga instruktörer och tränare som jobbar på timme hos oss.
Verksamhet


Övergripande


Mål
Södertörns Simsällskap skall för alla framstå som en modern, framgångsrik, förtroendegivande och utvecklande förening.
Genom ständig uppföljning av verksamheten med formulerade nyckeltal, garanterar vi en god kvalitet och en levande verksamhet.Ansvarsområde
Ansvarar för Södertörns tävlingsgrupper och simskola/teknikskolaMandat
Inom ramen för fastlagd budget, prioritera aktiviteter inom de olika verksamhetsområdenaRapportering
Rapportering sker till styrelsen ca en gång per månad, kvalitativt och kvantitativt i enlighet med fastlagd budget och uppsatta mål som sätts i samverkan med styrelsen
Tävlingsverksamheten


Syfte
Tävlingsverksamhetens syfte är att erbjuda möjligheter för tävlingssimmarna och tränarna att utvecklas så bra som möjligtMål
Följande mål finns definierade för verksamheten
• Södertörns Simsällskap skall alltid delta med en stor, kvalificerad trupp på SM, JSM och SUM-SIM med goda framgångar och topplaceringar.
• Föreningen skall erbjuda tränare och simmare en god årsplanering med tävlingar, träningar och träningsläger.
• Att tränare kan genomgå för uppdraget behövlig utbildning och fortbildning.
• Att det flyttas upp minst 10 nya simmare till tävlingsverksamheten varje år.
• Att verksamheten kan erbjuda varje simmare som så önskar ett alternativ till tävlingssimningen som t ex arbete i simskolan/teknikskolanAnsvarsområde
Tävlingsverksamheten ansvarar för samtliga tävlingssimmare från D-grupp upp till och med Elitgrupp.
Detta innebär att:
• Aktiva simmare rekryteras från vår egen teknikskola, utbildas, utvecklas, motiveras,
• Aktiva tränare rekryteras, utbildas, utvecklas, motiveras,
• Interna och externa tävlingar planeras och coachas.
• Att träningsläger planeras och genomförs.
• Att gruppstruktur och kriterier för uppflyttning formuleras och följs upp.
• Att verksamhetens budget följs upp.
• Att nätverkande med andra klubbar sker.
• Att bestämda projekt genomförs.

Rapportering
Rapportering sker till styrelsen ca en gång i månaden.

Möten
Tränarteamet ska ha regelbundna möten för att planera och följa upp verksamheten.
Ca i gång i månaden har även SK-kommittén möteBreddverksamheten- Simskola/teknikskola

Syfte
Breddverksamhetens syfte är att verka för simkunnigheten i Huddinge och Haninge kommuner samt ge simmare från teknikskolan möjlighet att fortsätta med tävlingsverksamhet.Mål
Följande mål finns definierade för verksamheten
• Att Huddinge och Haninge kommuner har landets bästa simkunnighet, enligt Svenska Simförbundets definition, i årskurs 5.
• Att ha tillfredsställda deltagare och föräldrar, vilket kommer att mätas via kontinuerliga föräldraenkäter, helst via hemsidan.
• Att samtliga gruppledare är engagerade och har en för uppdraget tillräcklig utbildning.
• Att samtliga elever som vill genomgå simskola, erhåller plats.
• Att kunna erbjuda vuxna och barn med särskilda behov en simskoleundervisning.
• Att efter varje termin överföra minst tio elever till tävlingsverksamheten.

• Att verksamheten tillsammans med arrangörskommittén utvecklar och genomför fyra interna simtävlingar i föreningen, Södertörnaren.Ansvarsområde
Breddverksamheten ansvarar för simskoledeltagare upp till teknikgrupperna och gemensamt med tävlingsverksamheten även D-gruppen.
Detta innebär:
• Annonsering, registrering och placering av simskoleelever.
• Rekrytering, utbildning, placering och coaching av gruppledare.
• Genomförande av undervisningen i tävlingsliknande former.
• Att Svenska simförbundets simlinje följs i tillämpliga delar.
• Att breddverksamhetens budget följs upp.
• Att starta nätverk med kommunernas förskolor, grundskolor samt kommunala simskolor.
• Att bestämda projekt genomförs enligt planernaRapportering
Rapportering sker till styrelsen ca en gång per månad, kvalitativt och kvantitativt i enlighet med fastlagd budget och uppsatta mål som sätts i samverkan med tävlingsverksamheten.Möten
Hallansvariga har möten ca var fjärde vecka för uppföljning och planering av verksamheten.
 
 
Sponsorer